BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế nêu vướng mắc về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động vận tải công cộng bằng xe buýt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm 16, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế gồm:
“16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện là vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.”
Tại Điểm 3; Mục I, Thông tư số 39/2003/TT-BTC ngày 29/04/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị quy định:
“Các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì phải hạch toán riêng doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định.”
Tại Khoản 1, Điều 3 Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn như sau:
“Vận tải khách công cộng bằng xe buýt là hoạt động vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành.”
Tại Điểm 1.2.c.7, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

“c.7. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng nêu tại mục II phần A Thông tư này được tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh …”
Căn cứ các quy định trên:
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của Bộ Giao thông vận tải thì thuế GTGT đầu vào của xe buýt được tính vào nguyên giá của tài sản cố định (kể cả trường hợp doanh nghiệp sử dụng xe buýt đã đăng ký hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt vào hoạt động vận tải khác của doanh nghiệp).
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT có phát sinh doanh thu từ hoạt động quảng cáo trên thân xe buýt và tại nhà chờ xe buýt không liên quan đến hoạt động của xe buýt thì hoạt động quảng cáo trên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp phải hạch toán riêng doanh thu của dịch vụ quảng cáo. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định là xe buýt và nhà chờ xe buýt không được kê khai khấu trừ mà được đưa vào nguyên giá của tài sản cố định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2);
- Trang Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?