VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2141/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu thiết bị, máy móc và nguyên liệu sản xuất thuốc lá

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Thương mại;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xétđề nghị của Bộ Công nghiệp tại công văn số 964/BCN-TDTP ngày 24 tháng 02 năm2006 về việc quản lý nhập khẩu thiết bị, máy móc và nguyên liệu sản xuất thuốclá, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến nhưsau:

1. Căncứ pháp luật hiện hành, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006của Chính phủ và lộ trình thực hiện cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên,Bộ Công nghiệp phối hợp với Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan khẩn trươngtiến hành biên soạn và trình Chính phủ việc sửa đổi Nghị định số 76/2001/NĐ-CPngày 20 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá theothời hạn ghi trong chương trình công tác của Chính phủ đã được thông báo tạicông văn số 272/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ.

2. Căncứ Nghị định số 12/2006/N /Đ-CP, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việcnhập khẩu thiết bị, máy móc và nguyên liệu sản xuất thuốc lá theo nguyên tácchỉ có các nhà máy sản xuất thuốc lá đã được Bộ Công nghiệp cấp giấy phép sảnxuất mới được nhập khẩu; việc nhập khẩu vật tư phục vụ sản xuất phải phù hợpnăng lực sản xuất của từng nhà máy đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt.

Vănphòng Chính phủ xinthông báo các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy