BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
V/v: triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
- Tổng cục Đường bộ;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Trường, Viện thuộc Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

Theo quy định tại khoản 3, điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường:
Đối với các dự án của cơ sở tính đến trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (ngày 05/6/2011) mà không có một trong số các quyết định hoặc giấy tờ có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường sau đây:
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;
- Giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
- Giấy chứng nhận Cam kết bảo vệ môi trường;
- Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường thì cơ sở phải có trách nhiệm lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và xác nhận theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Đối với các dự án được lập sau ngày 05/6/2011 phải tiến hành công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục môi trường có liên quan đến các dự án theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?