BỘ TÀI CHÍNH
-----------------

Số: 2142/BTC-CST

V/v: chính sách thuế GTGT đối với thẻ cào điện thoại di động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số phản ánh của các Cục Thuế địa phương hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thẻ cào điện thoại di động quy định tại dòng 9, Danh mục hàng hoá kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào khu phi thuế quan thuế khu kinh tế cửa khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thẻ cào điện thoại di động quy định tại dòng 9, Danh mục hàng hoá kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính nêu trên là thẻ nguyền liệu (thẻ phôi) chưa in mã số, mệnh giá. Thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan không thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và cơ quan hải quan không mở tờ khai hàng xuất khẩu tờ khai hàng nhập khẩu đối với loại thẻ này.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Thuế và Cục Hải quan địa phương thống nhất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn