BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: điều chỉnh tiến độ góp vốn vàthực hiện dự án Tổ hợp công trìnhTime Square của Công ty TNHHThăng Long Property.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4591/KH &ĐT-ĐTNN ngày 08/11/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc điều chỉnh tiến độ góp vốn và thực hiện dự án Tổ hợp công trình Time Square của Công ty TNHH Thăng Long Property. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Dự án xây dựng Tổ hợp công trình Time Square do Công ty TNHH Thăng Long Property đầu tư đã được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư số 01122000132 ngày 09/5/2008; dự án có tổng mức đầu tư là 50 triệu USD; tiến độ thực hiện từ quý 1/2010 đến quý I/2013. Đến nay do dự án chưa được thoả thuận điều chỉnh về tổng mặt bằng và phương án thiết kế dẫn đến dự án chưa triển khai đầu tư. Vì vậy, Công ty TNHH Thăng Long Property đề nghị điều chỉnh giãn tiến độ góp vốn và tiến độ thực hiện dự án thuộc hoạt động được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định tại Điều 51, Điều 67 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
2. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, để đảm bảo tiến độ đầu tư của dự án, đề nghị quý Sở yêu cầu nhà đầu tư phải cam kết thực hiện việc góp vốn, huy động vốn đầu tư đảm bảo phù hợp với tiến độ đầu tư và giám sát quá trình triển khai đầu tư đảm bảo đúng cam kết.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hà Nội;
- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Bùi Phạm Khánh