BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2142/BXD-PC
V/v: trả lời một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng Sơn La

Phúc đáp văn bản số 690/SXD-HĐXD ngày 29/9/2010 của Sở Xây dựng Sơn La về việc hỏi một số nội dungvề quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Về thẩm quyền ban hànhvăn bản:

- Khoản 2 Điều 2 củaLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânnăm 2004 quy định Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhữngtrường hợp: Để thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên…;để thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện các chínhsách khác trên địa bàn; văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên giao cho Uỷ bannhân dân quy định một vấn đề cụ thể.

- Khoản 1 Điều 13 của LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm2004 quy định: Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh được ban hành để thực hiệnchủ trương, chính sách, biện pháp trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và phát triểnđô thị…

- Điểm d khoản 1 Điều12 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình quy định: “Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh quy định cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được quyếtđịnh đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.”

Dovậy, theo quy định tại Điều 2, Điều 13 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânnăm 2004 và Điều 12 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP thì việc Sở Xây dựng Sơn Latham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định một số nội dungvề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàntỉnh Sơn La là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc soạn thảo,ban hành văn bản này phải tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 và các văn bảnhướng dẫn.

2. Về nội dung quyđịnh tại điểm đ khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Điểm đ khoản 2 Điều 25của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP quy định: Chủ đầu tư có quyền, trách nhiệm“Quyếtđịnh việc áp dụng, sử dụng giá vật liệu xây dựng công trình, giá nhân công, giámáy và thiết bị thi công…”. “Quyết định” ở quy định này được hiểu là quyền,trách nhiệm của chủ đầu tư, không phải là hình thức văn bản.

Trênđây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Sở nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTXD, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh