BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2142/TCHQ-GSQL
V/v chuyển loại hình nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1033/HQHCM-TXNK ngày 02/03/2011 của CụcHải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về vướng mắc đối với việcchuyển loại hình nhập khẩu của Công ty TNHH KDCBTS&XNK Quốc Việt (Công ty).Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc đồng ý để Công ty được chuyểnloại hình từ nhập kinh doanh sang loại hình nhập đầu tư miễn thuế đối với tờkhai 11279/HKD ngày 03/02/2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra kỹ hồ sơ liênquan, nếu chỉ sai lệch về hàng hóa nhập khẩu so với danh mục miễn thuế đăng kýban đầu (mặt hàng đăng ký là tổ máy phát điện 1110 KVA, hàng hóa thực nhập làtổ máy điện 1000 KVA và đã được Cục Hải quan Cà Mau điều chỉnh danh mục hànghóa nhập khẩu miễn thuế phù hợp với hàng hóa thực nhập), các điều kiện khác đảmbảo đúng quy định thì giải quyết tương tự như đối với trường hợp Công ty TNHHThương mại Chế biến Thực phẩm Vĩnh Lộc đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tạicông văn số 1279/TCHQ-GSQL ngày 28/03/2011.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minhthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh