BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2142/TCT-CS
V/v thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Nhà đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Castrol BP Petco.

Tổng cục Thuế nhận được công văn khôngsố đề ngày 26/4/2011 của Công ty TNHH Castrol BP Petco (Công ty CBP) đề nghị hướngdẫn về việc thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Nhà đầu tư nước ngoàitheo hàng quý. Sau khi lấy ý kiến của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC) vàý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyểnlợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việcđầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư hướng dẫn quy địnhvề thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

“Nhà đầu tư nước ngoài được chuyểnhàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếptại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mànhà thầu nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối vớiNhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã đượckiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơquan quản lý thuế trực tiếp”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty CBP là Công ty Liên Doanh giữa Công ty Xăng dầu Việt Nam với các nhà thầunước ngoài là BP Oil Việt Nam Ltd và Castrol Ltd. thì các nhà đầu tư nước ngoàitrong Công ty CBP thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định nêu tạiKhoản 1 Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC nêu trên.

Về đề nghị được phép thực hiện chuyểnlợi nhuận ra nước ngoài hàng quý hoặc 6 tháng của Công ty CBP, Tổng cục Thuếghi nhận, để nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi, hướng dẫn bổ sung Thôngtư số 186/2010/TT-BTC phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHHCastrol BP được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- CT TP Hồ Chí Minh;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ DNL, KK&KTT, PC – TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn