BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2142/TĐC-ĐL
V/v triển khai thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật Đo lường và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Chicục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố

Trả lời một số ý kiến từ Chi cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng các tỉnh, thành phố (Chi cục TĐC) về việc triển khai thực hiệnhoạt động quản lý đo lường khi Luật Đo lường và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày19/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Đo lường (Nghị định 86) có hiệu lực thi hành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng (Tổng cục) có ý kiến như sau:

1. Pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luậthiện hành quy định như sau:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật chỉ bị hết hiệulực một phần hoặc toàn bộ nếu hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản đóhoặc bị đình chỉ, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc bị sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quyđịnh tại Điều 80 và Điều 81 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm2008 (Luật BHVBQPPL);

b) Theo quy định về áp dụng văn bản quy phạm phápluật tại Điều 83 của luật BHVBQPPL, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luậtcó quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháplý cao hơn; trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan banhành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của vănbản được ban hành sau.

Do đó, các quy định tại các văn bản quy phạm phápluật về đo lường hiện nay nếu không trái với quy định tại Luật Đo lường và tạiNghị định 86 thì tiếp tục có hiệu lực thi hành.

2. Vì vậy, hoạt động đo lường của Chi cục TĐC đượcthực hiện như sau:

a) Các nhiệm vụ theo chức năng quản lý đo lường củaChi cục TĐC tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Luật Đo lường, tại Nghịđịnh 86 và theo quy định (không trái với quy định tại Luật Đo lường và Nghịđịnh 86) tại các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường hiện hành;

b) Khi chưa có Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa họcvà Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra nhà nước về đo lường, thành viênđoàn kiểm tra quy định tại khoản 6 Điều 14 của Nghị định 86 phải là cá nhân cóchứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra hàng đóng gói sẵn, khóađào tạo kiểm định viên đo lường, lớp tập huấn nghiệp vụ về đo lường đối với cộtđo xăng dầu do các đơn vị đào tạo được Tổng cục công nhận thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Trần Việt Thanh (để b/c);
- Vụ PC;
- Lưu VT, ĐL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh