BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2143/BHXH-TCKT
V/v hướng dẫn một số nội dung chi phục vụ công tác thu

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 10/4/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cóCông văn số 1220/BHXH-KHĐT về việc hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm2015, trong đó đã hướng dẫn BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (gọitắt là BHXH các tỉnh) thực hiện mức chi cho đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)của một số đối tượng bằng 4% trên tổng số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT của mộtsố đối tượng (không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho đốitượng). Không thực hiện chi 1% hoa hồng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của mộtsố đối tượng trên tổng số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng(không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng), trong đógiao cho Văn phòng BHXH Việt Nam chi 0,2% và BHXH tỉnh chi 0,8% cho các hoạtđộng phối hợp tổ chức thực hiện: Sơ kết, tổng kết, tập huấn, đào tạo đại lý thuBHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng; khen thưởng cho đại lý thu làm tốtcông tác thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng; chi cho công tác kiểmtra, giám sát đại lý thu.

Để thống nhất trong tổ chức thực hiện, BHXH ViệtNam hướng dẫn Văn phòng BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh thực hiện nội dung chi “sơkết, tổng kết, tập huấn, đào tạo đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đốitượng; khen thưởng cho đại lý thu làm tốt công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT củamột số đối tượng; chi cho công tác kiểm tra, giám sát đại lý thu”từ nguồnkinh phí chi đặc thù phục vụ công tác thu được BHXH Việt Nam giao trong dự toánchi quản lý bộ máy hàng năm của Văn phòng BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh. Riêng năm2015, chi trong dự toán chi quản lý bộ máy đã được BHXH Việt Nam giao đầu nămtại Quyết định số 150/QĐ-BHXH ngày 06/02/2015 về việc giao dự toán thu, chi năm2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáoBHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TCKT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương