BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2144/BGDĐT-GDĐH
V/v: Báo cáo đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đạihọc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát các điều kiện đảm bảo để tổ chức đào tạo liên thông theo quy định tại Điều 4 của Thông tư trên.

Mẫu báo cáo, các phụ lục kèm theobáo cáo đề nghị tải từ trang thông tin của BộGiáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn.

Báo cáo gửi vềVụGiáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 năm 2013 theo địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt, HaiBà Trưng, Hà Nội và File mềm gửi qua địa chỉ E-mail: [email protected]u.vn. Mọithông tin cần thiết có thể liên hệ qua E-mail trên hoặc điện thoại:04-38680407, fax: 04. 38680407.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cáctrường báo cáo đầy đủ các nội dung, theo mẫu báo cáo và đúng thời hạn quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, GDĐH.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Văn Ga

MẪU BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số /BGDĐT-GDĐHngày / / 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-....

...., ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠOLIÊN THÔNG

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều22 Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 quy định đào tạo liên thôngtrình độ cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường (Học viện) xinbáo cáo kết quả ràsoát điều kiện đảm bảo tổ chức đào tạo liênthông theo Điều 4 của Quy định của Thông tư 55/2012 như sau:

1. Trường đã tổ chức đàotạo theo học chế tín chỉ:

Các ngành gồm:

2. Trường chưa tổ chứcđào tạo theo học chế tín chỉ các ngành như đăng ký.

3. Dự kiến năm học nào sẽđào tạo theo học chế tín chỉ:.................

4. Đã có báo cáo tự đánhgiá của cơ sở giáo dục đại học và triển khai kiểm định chất lượng theo tiếnđộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định? nếu có nêu địa chỉ website......

5. Đã công bố chuẩn đầura, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trên trang thôngtin của cơ sở theo quy định? nếu có nêu địa chỉ website......

6. Đã có Hội đồng để xemxét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thứcđược miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học?..............

7. Những tồn tại cần giải quyết.

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN