BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2144/BNV-TCBC
V/v trao đổi ý kiến về nội dung bài báo

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Báo Điện tử Đại biểu nhân dân

Sau khinghiên cứu nội dung bài báo “Bộ Nội vụ giao biên chế công chức cho các tỉnh cóđúng thẩm quyền không?” của tác giả Đoàn Nhuận đăng ngày 13/5/2011 trên trangWebsite của quý Báo tại địa chỉ: http://daibieunhandan.vn (gửi kèm theo bài báonày), Bộ Nội vụ xin trao đổi ý kiến với quý Báo như sau:

1. TạiKhoản 4, Khoản 5 Điều 66 của Luật Cán bộ, công chức quy định: Chính phủ quyếtđịnh biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấptỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; căn cứ vào chỉ tiêu biên chế đượcChính phủ giao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trongcơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập củaỦy ban nhân dân các cấp.

Theo đó,tại Nghị định số 21/2010/NĐ – CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biênchế công chức, Chính phủ đã quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtrong việc quyết định về biên chế công chức như sau:

a) Tráchnhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

- TrìnhThủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức, biên chế công chức dựphòng, biên chế công chức làm việc ở nước ngoài của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập màkhông phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (Khoản 1 Điều 14).

- Giaobiên chế công chức sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với từng bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướngChính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (Khoản 2, Điều 14).

b) Tráchnhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Quyết định giao biên chế công chức trongcơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập củaỦy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế công chức được cấp có thẩmquyền giao (Điều 16).

c) Tráchnhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Chỉ đạocác cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp huyệnlập kế hoạch biên chế công chức hàng năm (Khoản 1 Điều 17).

- TrìnhHội đồng nhân dân cấp tỉnh biên chế công chức và triển khai thực hiện sau khiđược Hội đồng nhân dân quyết định (Khoản 2 Điều 17).

Như vậy,theo những quy định nêu trên, Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Bộ trưởng BộNội vụ quyết định giao biên chế công chức đối với các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trách nhiệm củaHội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao biênchế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sựnghiệp công lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế côngchức được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

2. Quyếtđịnh số 319/QĐ – BNV ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biênchế công chức năm 2011 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết địnhsố 187/QĐ – TTg ngày 29/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về biên chế công chứcnăm 2011 của các cơ quan hành chính nhà nước là có đủ căn cứ pháp lý và đúngthẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ – CP ngày 08/3/2010 củaChính phủ về quản lý biên chế công chức.

Việc Quyếtđịnh số 319/QĐ – BNV phản ánh chi tiết số lượng tăng, giảm biên chế công chứcđối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc địa phương quản lý là căn cứ trêncơ sở đề nghị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quy định củaChính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcó trách nhiệm lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm gửi về Bộ Nội vụ đểthẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong kế hoạch biênchế công chức hàng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ghi chitiết việc tăng hoặc giảm biên chế công chức tại từng cơ quan, tổ chức hànhchính cụ thể. Như vậy, Quyết định số 319/QĐ – BNV phản ánh cụ thể việc bổ sungbiên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính là căn cứ theo đề nghịcủa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sau khi đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt. Sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao cụ thểbiên chế công chức cho địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trìnhHội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt biên chế công chức và tổ chức thực hiệnsau khi được phê duyệt; trong đó thể hiện cả số lượng biên chế được bổ sung chotừng cơ quan, tổ chức hành chính của địa phương.

Trên đâylà ý kiến của Bộ Nội vụ về bài báo nêu trên để trao đổi, làm rõ hơn với tác giảvà những người quan tâm đến việc này. Đồng thời, đề nghị Báo Điện tử Đại biểunhân dân đăng cải chính theo nội dung công văn này để bạn đọc hiểu đúng thẩmquyền của Bộ Nội vụ về việc quyết định giao biên chế công chức trong các cơquan, tổ chức hành chính nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Duy Thăng (để b/c) - Lưu: VT, TCBC (3b)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC – BIÊN CHẾ
Vũ Văn Thái