BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2144/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 268/HQLA-KTS đề ngày 02/03/2010 của CụcHải quan Long An nêu vướng mắc liên quan đến việc xác minh tính hợp lệ của mộtsố C/O mẫu D do Malaysia cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Kích thước con dấu trên C/O và sự khác biệt giữa trị giáFOB trên C/O với trị giá CIF:

- Tổng cục Hải quan đã có thư xác minh với cơ quan có thẩmquyền cấp C/O của Malaysia về trường hợp 04 C/O số tham chiếu KL2009/2/58040,KL2009/2/58041, KL2009/2/55151, KL2009/2/55148 và cơ quan này xác nhận các C/Onêu trên là hợp lệ.

- Do có việc mua bán qua bên thứ ba nên dẫn đến sự khác nhaugiữa trị giá FOB trên C/O và trị giá hoá đơn của người xuất khẩu phát hành chongười nhập khẩu. Sự khác biệt này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Do đó, các C/O mẫu D nêu tại Điểm 2 công văn số 268/HQLA-KTS được chấp nhận.

2. Hoá đơn thương mại do bên thứ 3 phát hành và việc áp dụngQuy tắc xuất xứ trong giai đoạn chuyển đổi:

- Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3773/TCHQ-GSQL ngày26/6/2009 và 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2009 gửi Cục Hải quan các tỉnh thành phốhướng dẫn xử lý về trường hợp hoá đơn được cấp bởi nước thứ 3 và việc áp dụngQuy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA cũng như tại Quyếtđịnh số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công Thương.

- Theo quy định, trường hợp hóa đơn được phát hành bởi bênthứ ba thì trên C/O phải được đánh dấu "Ö" vào ô số 13 "Third-country Invoicing". Nếu Cục Hải quanLong An không có bất kỳ nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ và khai báo trên C/Othì việc đánh dẫu "x" tại ô sẽ 13 này được chấp nhận. Trường hợp C/Ocó số tham chiếu KC2009/2/526 do Malaysia cấp ngày 22/12/2009 có hoá đơn thươngmại được phát hành bởi bên thứ 3 là Singapore nhưng không được đánh dấu vào ôsố 13 "Third-Country Invoicing" là không hợp lệ. Tổng cục Hải quan sẽthông báo với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia về sự từ chối này.

3. Mẫu chữ ký:

Qua việc kiểm tra, đối chiếu với bộ mẫu dấu và chữ ký gốcđang được lưu giữ, Tổng cục Hải quan thấy rằng:

Chữ ký trên 02 bản C/O (bản photocopy) số tham chiếu KC20092/272 và KC2009/2/360 lần lượt giống với mẫu chữ ký của Ông (bà) có tên MohamedHalmi Bin Mohamed Khalid, Juliana Binti Stanislaus Thomas đã được Tổng cục Hảiquan thông báo tại công văn số 7615/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2009 và 1318/TCHQ-GSQLngày 11/3/2009 về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O.

4. Trường hợp C/O số tham chiếu KC2010/2/23 cấp ngày15/01/2010 được đóng dấu tròn (official seal) và dấu official stamps không đúngnhư mẫu dấu được thông báo tại công văn số 509/TCHQ-GSQL ngày 26/01/2010 vềviệc thông báo mẫu dấu, chữ ký các mẫu C/O AJ, AK, D, E, AI và AANZ là khônghợp lệ. Tổng cục Hải quan sẽ gửi công văn trao đổi với cơ quan cấp C/O mẫu Dcủa Malaysia và thông báo khi có kết quả.

5. Trên ô số một (01) của C/O ghi tên nhà xuất khẩu nhưngthiếu ghi tên nước xuất khẩu:

Nếu các tiêu chí khác trên C/O phù hợp với bộ chứng từ hảiquan và thực tế hàng hóa thì việc ghi tên nhà xuất khẩu nhưng thiếu tên nướckhông làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Tổng các Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An đượcbiết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn