BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2144 TCHQ/GSQL
V/v: Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Tài chính về an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2005

Kính gửi: CụcAn toàn vệ sinh thực phẩm

Phúc công văn số 321/QLTP-ĐK của Cục An toàn vệ sinhthực phẩm đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư Liên tịch Bộ Y tế - Tàichính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu liên quan antoàn thực phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Thực hiện Pháp lệnh chất lượng hàng hoá được Quốchội thông qua ngày 24/12/1999, Bộ Khoa học công nghệ & Môi trường (sau khithống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành) đã cùng Tổng cục Hải quan ban hànhThông tư liên tịch số 37/2001/TTLT /BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 Hướng dẫn tạmthời thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩuphải kiểm tra Nhà nước về chất lượng. Trong đó tại điểm 6.I quy định: “các mặthàng vừa thuộc danh mục hàng hoá phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng vừa phảithực hiện yêu cầu kiểm tra khác thì đều do cơ quan kiểm tra Nhà nước về chấtlượng thực hiện”, nhằm thực hiện cải cách hành chính, giảm bớt số lần lấy mẫu,chi phí kiểm tra cho doanh nghiệp.

Thực hiện Điều 9 NĐ 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004Quy định chi tiết một số Điều Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, NĐ 179/2004/NĐ-CPngày 21/10/2004 về quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá, Bộ Khoa học côngnghệ đang chuẩn bị cùng các Bộ, ngành hướng dẫn về kiểm tra chất lượng hàng hoánhập khẩu, trong đó có mặt hàng thực phẩm phải kiểm tra vệ sinh an toàn thựcphẩm.

Do vậy, Tổng cục Hải quan thấy chưa cần thiết phảiban hành Thông tư Liên tịch Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đốivới hàng hoá xuất nhập khẩu liên quan an toàn thực phẩm, nhằm giảm số lượng vănbản quy phạm pháp luật có nội dung trùng lặp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lývà doanh nghiệp dễ thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An