BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2145/BXD-KTXD
V/v: Dự toán chi phí Hội đồng nghiệm thu Nhà nước Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 564/CV-BQLDA ngày 20/9/2011của Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn về dự toán chi phí Hội đồng nghiệm thuNhà nước Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí Hội đồng nghiệm thu Nhà nước được lập, thẩm tra vàphê duyệt dự toán chi phí như nêu tại văn bản số 564/CV-BQLDA là phù hợp vớiquy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Dự án được đầu tư xâydựng trong thời gian dài, có nhiều thay đổi chế độ chính sách về tiền lương, vìvậy chủ đầu tư căn cứ vào quy định về tiền lương của Nhà nước tương ứng với cácgiai đoạn và thời gian thực tế của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tại Dự án xâydựng cầu Vĩnh Tuy để điều chỉnh chi phí tiền lương trong dự toán chi phí Hộiđồng nghiệm thu Nhà nước cho phù hợp với quy định về quản lý đầu tư xây dựngcông trình.

Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn