TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2145/TCHQ-GSQL
V/v: đặt gia công tại nước ngoài.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Công ty Dệt May Thành Công

Trả lời công văn số 166/CV-05 ngày 25/5/2005 của Quý Công ty về đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành theo Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 khi làm thủ tục hải quan để đặt gia công ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp xuất trình “văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành xác nhận công đoạn đặt gia công ở nước ngoài, trong nước chưa thực hiện được hoặc chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng” khi làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài phù hợp với quy định tại công văn số 584/CP-KTTH ngày 07/6/1999 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999 đối với trường hợp đặt gia công 1 công đoạn của sản phẩm ở nước ngoài, sau đó nhập khẩu sản phẩm trở lại Việt Nam.

Đối với trường hợp nêu tại công văn số 166/CV-05 ngày 25/5/2005 dẫn trên, Công ty đặt gia công ở nước ngoài, sau đó sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại Việt Nam nên không phải có văn bản xác nhận trên đây của Bộ quản lý chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Quý Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Cục HQ các tỉnh, TP.
- Bộ TM
- Bộ CN (phối hợp)
- Lưu: VT; GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Thị Bình An