BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2145/TCT-CS
V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Côngty cổ phần phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc.
(Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Cầu Giấy,HN)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 76/MB-TCKT ngày27/01/2016 của Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc về thuếGTGT đối với hàng hóa dùng làm quà tặng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềgiá tính thuế GTGT thì:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả muangoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho,trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặctương đương tại thời Điểm phát sinh các hoạt động này”;

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 thì:

“9. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịchvụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyếnmại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơnghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu vàthực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng,trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóađơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóađơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”;

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về khấutrừ thuế GTGT thì:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùngcho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ,kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổnthất…”;

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóamua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng đểcho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuấtkinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.

Trường hợp Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Dầukhí miền Bắc có mua hàng hóa (áo sơ mi, tranh thêu, rượu nhập khẩu...) làm quàtặng cho khách hàng thì khi tặng quà, Công ty phải xuất hóa đơn và tính nộp thuếGTGT cho hàng hóa tặng khách hàng theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Khoản 3 Điều 7 Thông tư số219/2013/TT-BTC . Thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa dùng để tặng được khấu trừnếu đáp ứng Điều kiện về khấu trừ thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần phân bónvà hóa chất Dầu khí miền Bắc được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý đểđược hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân