BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2146/BTC-CST
V/v hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu, thuế VAT đối với thiết bị nhập khẩu của Dự án Năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Ban QLDA Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình.
(Số 6 Đường Hùng Vương, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Trảlời công văn số 122/DA-KH ngày 19/11/2012 của Ban QLDA Cung cấp điện bằng nănglượng mặt trời (Ban QLDA QBCS) về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế nhậpkhẩu, thuế VAT đối với thiết bị nhập khẩu của Dự án Năng lượng mặt trời tỉnhQuảng Bình, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1.Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

-Khoản 6 và 8 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủquy định:“6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vàolĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theoNghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằngnguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a)Thiết bị, máy móc;

b)Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sảnxuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồitrở lên và phương tiện thủy;

c)Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèmđể lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quyđịnh tại điểm a và điểm b khoản này;

d)Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máymóc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phậnrời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiếtbị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ)Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

8.Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 6 vàkhoản 7 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thếcông nghệ, đổi mới công nghệ”.

-“Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió,khí sinh vật, địa nhiệt, thủy triều”thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định tại điểm 3 mục I phầnA Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP .

Căncứ quy định nêu trên, Dự án ODA vay thực hiện cung cấp điện năng lượng mặt trờicho các bản của 10 xã điện lưới Quốc gia không đến được tỉnh Quảng Bình thuộcđối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 và 8 Điều 12 Nghịđịnh số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ nêu trên.

2.Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

-Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưuđãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường quy định đối tượng áp dụng:“Tổchức, cá nhân có dự án đầu tư mới; dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao côngsuất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ trong việc thực hiện hoạt động bảovệ môi trường; dự án đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng côngnghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường và cơ sở gâyô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời (sau đây gọi chung là Dự án đầu tưhoạt động bảo vệ môi trường)”.

-Điều 15 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP quy định ưu đãi về thuế GTGT như sau:“Doanhnghiệp, hợp tác xã được hưởng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo quy định củapháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

-Điều 2 Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 8/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưuđãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệmôi trường như sau:“Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưasản xuất được mà tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trườngquy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP cần nhập khẩu để sử dụngtrực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc đốitượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Danhmục máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơsở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trựctiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để làm căn cứxác định hàng hóa không chịu thuế nêu tại Điều này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư banhành.

Đểxác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhậpkhẩu quy định tại Điều này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hảiquan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra,giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Đểxác định Dự án Năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình có đáp ứng quy định tạikhoản 2 Điều 2 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP hay không, đề nghị Ban QLDA Cung cấpđiện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môitrường xác định cụ thể. Trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trảlời Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình đáp ứng khoản2 Điều 2 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP thì Dự án được hưởng ưu đãi về thuế GTGTtheo hướng dẫn tại Thông tư 230/2009/TT-BTC nêu trên.

3.Về hồ sơ và thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu và khôngthuộc đối tượng chịu thuế GTGT thực hiện theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày6/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu.

BộTài chính trả lời Ban QLDA Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh QuảngBình được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, Vụ PC;
- TCT, Cục QLN & TCĐN;
- Lưu: VT, CST (10).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy