BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2146/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế sân vận động tại quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2743/SXD-QLXD ngày 22/8/2011của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về chi phí thiết kế sân vận động 40.000 chỗtại quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếthuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 2/11/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chiphí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Theo đó chiphí thuê tư vấn nước ngoài được xác định theo dự toán tháng - người hoặc xácđịnh bằng tỷ lệ phần trăm (%). Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài gồm chiphí chuyên gia, các khoản chi phí khác có liên quan và các khoản thuế phải nộptheo quy định. Trong đó chi phí chuyên gia xác định trên cơ sở số lượng chuyêngia, thời gian làm việc của từng chuyên gia tương ứng với mức tiền lương cơ bảnvà các khoản chi phí tính theo mức tiền lương cơ bản của chuyên gia như chi phíxã hội, chi phí quản lý, lợi nhuận, các khoản phụ cấp, chi phí bảo hiểm.

Số lượng chuyên gia và thời gian làm việc được xác định trêncơ sở khối lượng công việc cần thực hiện, yêu cầu tiến độ, trình độ và khả năngđảm nhận công việc của từng chuyên gia. Mức tiền lương cơ bản và các khoản chitính theo mức tiền lương cơ bản của chuyên gia được căn cứ vào báo cáo kết quảhoạt động tài chính của tổ chức tư vấn đã được kiểm toán hoặc căn cứ mức tiềnlương của chuyên gia trong các hợp đồng thuê chuyên gia đã thực hiện trong phạmvi 03 năm gần nhất.

Căn cứ vào các quy định trên, người quyết định đầu tư quyếtđịnh thuê và hình thức thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn xâydựng liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư xác định giágói thầu thuê tư vấn nước ngoài đã dự tính trong tổng mức đầu tư trên cơ sở đótổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài theo quy định của pháp luật đấuthầu. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ kinh nghiệm, năng lựcđể xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

Chi phí tư vấn thiết kế sân vận động 40.000 chỗ tại quận CẩmLệ thành phố Đà Nẵng được xác định bằng cách lập dự toán là phù hợp với quyđịnh. Chủ đầu tư cần xem xét mức tiền lương cơ bản của chuyên gia (nước ngoàivà trong nước) và các chi phí có liên quan như hướng dẫn nêu trên để xem xétquyết định.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn