TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2146TCHQ/KTTT
V/v: vướng mắc trong thanh khoản thuế nhập NL SXXK.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan Cần Thơ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 481/HQCT-KTSTQ ngày 16/5/2005 của Cục Hải quan Cần Thơ phản ánh vướng mắc trong quá trình thanh khoản thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Cafatex, Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Út Xi, Công ty TNHH Kim Anh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu phản ánh của Cục Hải quan Cần Thơ tại công văn số 481/HQCT-KTSTQ nêu trên thì các trường hợp của Công ty Cafatex, Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Út Xi, Công ty TNHH Kim Anh chưa đủ cơ sở để xem xét hoàn thuế (không tính thuế) nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Để có cơ sở xem xét cụ thể từng trường hợp, yêu cầu Cục Hải quan Cần Thơ photocopy toàn bộ hồ sơ và các chứng từ liên quan của 03 trường hợp trên gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu: VP (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An