BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : 2148/BXD-VLXD
V/v: Thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ ChíMinh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 958/BQLL-VP ngày29/11/2011 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thực hiện Thông tưsố 14/2010/TT-BXD Sau khi xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xâydựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạchốp, lát thì lô hàng gồm 06 loại đá granit, với tổng diện tích 532 m2 trong Hợpđồng Thương mại số H03/2011 ngày 09/8/2011 của Công ty TNHH Thương mại ThángNăm (Là đơn vị được uỷ thác để nhập khẩu của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch HồChí Minh) với Công ty TNHH SP Svit Kilimiv là sản phẩm khi nhập khẩu vào ViệtNam bắt buộc phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc giavề yêu cầu kỹ thuật.

Để kịp thời triển khai công tác duy tu, tôn tạo Lăng Chủtịch Hồ Chí Minh; Bộ Xây dựng đồng ý việc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch HồChí Minh, nhập uỷ thác qua Công ty TNHH Thương mại Tháng Năm, được nhập lô hàng06 loại đá granit, với tổng diện tích 532m2 qua Cửa khẩu Hải quan Thành phố Hảiphòng không phải thực hiện các thủ tục liên quan theo Thông tư số14/2010/TT-BXD Đề nghị Hải quan Thành phố Hải Phòng kiểm tra đúng số lượng vàchủng loại (06 loại đá granit, với tổng số 532m2) và cho thông quan lô sản phẩmtrên mà không cần thủ tục công bố hợp quy. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ ChíMinh chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng lô hàng đá granit nhập khẩu trên.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng về kiến nghị liên quan đếnThông tư 14/2010/TT-BXD của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hải quan Thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam