BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------

Số: 2148/TCHQ-GSQL

V/v: Phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay có túi đựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 452/HQHN-NV ngày 26/3/2010 của Cục Hải quan TP. Hà Nội nêu vướng mắc về phân loại đối với mặt hàng máy vi tính xách tay, có kèm túi đụng, do Công ty TNHH phân phối FPT nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 418/NKD /A01B05 ngày 12/01/2010 và số 719/NKD /A01B05 ngày 19/01/2010 tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Biểu thuế xuất khẩu thì mặt hàng máy vi tính xách tay có kèm túi/ cặp đựng máy vi tính được phân loại vào hai mã số HS khác nhau, mặt hàng máy vi tính xách tay thuộc nhóm 84.71; mặt hàng túi/cặp đựng máy vi tính xách tay thuộc nhóm 42.02, mã số chi tiết tuỳ theo chất liệu của túi/cặp đựng.

- Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra lại việc phân loại đối với mặt hàng nêu trên để thống nhất việc áp mã, điều chỉnh thuế đối với hàng hoá nhập khẩu tại các đơn vị và báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 30/5/2010.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh