BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2149/TCHQ-TXNK
V/v nguyên liệu, vật tư NKD cung ứng cho hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH DongYang E&P Việt Nam.
(Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn không số đề ngày2/4/2011 của Công ty TNHH DongYang E&P Việt Nam về vướng mắc thủ tục hoànthuế nhập khẩu nguyên liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khoản 2.3 phần IV mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTCngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa giacông với thương nhân nước ngoài thì đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận giacông cung ứng cho hợp đồng gia công thủ tục nhập khẩu, chính sách thuế, thủ tụchoàn thuế nhập khẩu được thực hiện theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuấthàng xuất khẩu;

Đối chiếu quy định trên thì trườnghợp của Công ty TNHH DongYang E&P Việt Nam nhập khẩu nguyên vật liệu theoloại hình nhập đầu tư nộp thuế và đã nộp thuế nhập khẩu nhưng sau đó cung ứngmột số nguyên liệu trên cho hợp đồng gia công thì xuất sản phẩm gia công theochỉ định của người thuê gia công thì Công ty không được hoàn lại số tiền thuếnhập khẩu đã nộp cho các nguyên vật liệu tự cung ứng trên các tờ khai nhập khẩutheo loại hình nhập đầu tư nộp thuế trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công tyTNHH DongYang E&P Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang