BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2149/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Đường Man TNHH

Trả lời công văn số 34- 2007/DMCngày 23/4/2007 của Công ty Đường Man TNHH về việc chính sách thuế đối với nhàthầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụngđối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khôngthuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam hướng dẫn: “Nghĩa vụthuế hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoàihoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tưtheo Luật ĐTNN tại Việt Nam”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpCông ty ký với Công ty Johs Rieckermann (Đức) Hợp đồng số 45/02/JR-DM ngày5/7/2002, tại Hợp đồng có tách riêng được cụ thể giá trị máy móc thiết bị nhậpkhẩu và giá trị phần công việc thực hiện tại Việt Nam (như giám sát xây dựng,lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và cử chuyên gia chuyển giao công nghệ) thì giá trịmáy móc thiết bị nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN,trường hợp không tách riêng được cụ thể từng phần giá trị thì toàn bộ giá trịcác Hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tạiThông tư số 169/1998/TT-BTC Doanh thu tính thuế đối với Công ty Johs.Rieckermann (Đức) bao gồm cả các khoản chi phí do Công ty chi trả cho cácchuyên gia, kỹ thuật viên sang Việt Nam để hướng dẫn lắp đặt, vận hành, đàotạo.

Công ty có trách nhiệm, kê khai,khấu trừ và nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN cho Công ty Johs. Rieckermann (Đức)theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyĐường Man TNHH được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương