TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2149/TLĐ
“V/v: Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề Văn hoá - Thể thao”

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố,
- Các Công đoàn Ngành Trung ương,
- Các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc.

Căn cứ Thông tri số 01/TTr-TLĐ ngày 14/9/2007 của Tổng Liên đoàn về việc hướng dẫn thực hiện Quychế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướngdẫn “Tiêu chuẩn tặng Bằng khen - Cờ của Tổng Liên đoàn chuyên đề Văn hoá- Thể thao” hàng năm như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA

Đối tượng áp dụng Hướng dẫn nàylà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp độc lập, có con dấu và tài khoản riêng (cótổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán), bao gồm:

1.1. Cơ quan: Cơ quan Đảng, Nhànước, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể.

1.2. Đơn vị:

- Đơn vị sự nghiệp (công lập) docơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập trong các lĩnh vực: Giáodục - Đào tạo; Y tế; Văn hóa - Thông tin; Thể dục - Thể thao; Sự nghiệp kinhtế; đảm bảo xã hội và các sự nghiệp khác.

- Đơn vị lực lượng vũ trang vàcông an nhân dân.

1.3. Doanh nghiệp: Các doanhnghiệp Nhà nước, tập thể, tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc xét tặng Bằng khen và Cờchuyên đề phải đảm bảo nguyên tắc: Tự nguyện, công khai, dân chủ, đúng tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục; tránh xu hướng chạy theo số lượng, thành tích.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, côngđoàn ngành TW, công đoàn Tổng công ty, công đoàn các Tập đoàn kinh tế trựcthuộc Tổng liên đoàn là thường trực, đầu mối liên hệ, triển khai thực hiệnHướng dẫn này.

II. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ THIĐUA

1. Đối với cơ quan, đơn vị

1.1. Thực hiện dân chủ, kỷ cươngpháp luật

a. Thực hiện tốt quy chế dân chủở cơ sở, nội bộ đoàn kết, không có khiếu kiện trái pháp luật.

b. Gương mẫu chấp hành mọi chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có người vi phạmpháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c. Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nềnếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các quy định của địaphương nơi cư trú.

d. Không có cán bộ, công chức,chiến sỹ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, bị kỷ luật từhình thức cảnh cáo trở lên.

1.2. Đời sống văn hóa lành mạnh,phong phú

a. Thực hiện tốt các quy định vềthực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễhội và các hình thức sinh hoạt xã hội khác. Thực hiện giao tiếp văn minh, ứngxử văn hóa, tận tụy phục vụ nhân dân.

b. Công sở xanh, sạch, đẹp, antoàn; giữ gìn vệ sinh môi trường; không để xảy ra cháy, nổ, thất thoát tài sảncông và gây mất trật tự, an ninh xã hội.

c. Không thực hiện các hành vimê tín dị đoan; không có người mắc tệ nạn xã hội; không có người sử dụng, lưuhành các sản phẩm văn hóa độc hại.

d. Đầu tư xây dựng đi đôi vớiphát huy hiệu quả và tổ chức tốt các thiết chế và hoạt động văn hóa, văn nghệ,thể dục thể thao, vui chơi giải trí; thu hút và đáp ứng nhu cầu của cán bộ, côngchức, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên chăm lo tổ chức các hoạtđộng văn hoá, thể thao quần chúng cho CNVCLĐ ở cơ sở. Định kỳ tổ chức tốt Liênhoan nghệ thuật quần chúng, Hội thao CNVCLĐ trong đơn vị, ngành mình.

2. Đối với doanh nghiệp

2.1. Đảm bảo đời sống vật chấtvà tinh thần đối với người lao động

a. Đảm bảo việc làm thườngxuyên, thu nhập ổn định và tăng thu nhập cho người lao động, phù hợp với sựphát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Xây dựng tác phong làm việccông nghiệp, ý thức kỷ luật, lao động có kỹ thuật, năng suất, chất lượng, hiệuquả; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau, tạo sự đồng thuận vìmục tiêu xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

2.2. Xây dựng nếp sống văn minh,môi trường văn hóa

a. Thực hiện nếp sống văn minhtrong giao tiếp, ứng xử, trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt xãhội khác.

b. Khuôn viên doanh nghiệp xanh,sạch, đẹp, ngăn nắp, không gây ô nhiễm môi trường.

c. Đảm bảo an toàn, vệ sinh laođộng; không để xảy chảy, nổ, mất trật tự an toàn xã hội.

d. Không có trọng án hình sự;không có người mắc tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển sản phẩmvăn hóa phẩm độc hại.

e. Tạo điều kiện cho CNVCLĐ về:nơi làm việc, chỗ ở, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các sinhhoạt đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí; Tích cựchưởng ứng các phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT do cấp trên tổ chức; Tích cựctham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hoá, văn nghệ, TDTT do cấptrên tổ chức.

III. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THIĐUA VÀ HÌNH THỨC XÉT TẶNG

1. Tiêu chuẩn tặng Cờ thi đuacủa Tổng Liên đoàn LĐVN

1.1. Đối với đơn vị cơ sở:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namxét tặng Cờ hàng năm cho các đơn vị cơ sở đạt thành tích xuất sắc tiêu biểutrong phong trào “Văn hoá - Thể thao” dẫn đầu khối, cụm thi đua của Công đoàncơ sở; đã được các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trungương, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liênđoàn hoặc cấp tương đương tặng Cờ và đã được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoànLao động Việt Nam về chuyên đề “Văn hoá - Thể thao”.

1.2. Đối với Công đoàn cấp trêncơ sở, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Côngđoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namxét tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc các Liên đoàn Lao độngtỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Côngđoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thànhphố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn TổngCông ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có thành tích trong tổ chức, chỉ đạo thựchiện phong trào “Văn hoá - Thể thao” tiêu biểu dẫn đầu khối, cụm Công đoàn cấptrên cơ sở, được các cấp có thẩm quyền đánh giá xếp hạng xuất sắc về chuyên đề“Văn hoá - Thể thao” vào dịp sơ kết, tổng kết phong trào.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khencủa Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.1. Đối với cá nhân

a. Là thành viên tích cực và đạtthành tích xuất sắc, có nhiều công lao đóng góp cho các hoạt động văn hoá, vănnghệ, thể dục - thể thao của cơ sở.

b. Là người tiêu biểu trong sốnhững cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Văn hoá - Thể thao” đãđược các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Côngđoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặccấp tương đương tặng Bằng khen.

c. Gương mẫu chấp hành các chủtrương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về hoạt động “Văn hoá -Thể thao”.

2.2. Đối với tập thể

a. Thực hiện tốt 5 tiêu chuẩntrong phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” theo chương trình phối hợphoạt động giữa Tổng Liên đoàn LĐVN với Bộ Văn hoá Thông tin và Uỷ banTDTT đã ký và ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2005.

b. Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam xét tặng Bằng khen hàng năm cho đơn vị cơ sở tiêu biểu có thành tích xuấtsắc trong phong trào “Văn hoá - Thể thao” đã được các Liên đoàn Lao động tỉnh,thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoànTổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặc cấp tương đương tặng Cờ cho đơn vị,Bằng khen cho cá nhân.

c. Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam xét tặng Bằng khen hàng năm cho Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc các Liênđoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tập đoànkinh tế, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có thành tích xuấtsắc, tiêu biểu trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào “Văn hoá, Thể thao”.

Bằng khen và Cờ chuyên đề làhình thức động viên phù hợp với quy chế thi đua của Tổng Liên đoàn và cácnguyên tắc của Luật Thi đua - Khen thưởng, nhằm ghi nhận, biểu dương các tậpthể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hoá, thể thao và xâydựng đời sống văn hóa.

Căn cứ tiêu chuẩn thi đua và cáchình thức khen thưởng, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngànhTrung ương, Công đoàn Tập đoàn kinh tế, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TổngLiên đoàn quy định các hình thức khen thưởng phù hợp theo thẩm quyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đăng ký thi đua

1.1. Hàng năm các đơn vị phải tổchức cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị đăng ký thi đua.

1.2. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tếvà các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi bản đăng ký thi đua (theo mẫu số 14của Thông tri hướng dẫn số: 01/TTr-TLĐ ngày 14/9/2007 của TLĐ) về Tổng Liênđoàn (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 28/2 hàng năm. Đơn vị nào không đăng kýthi đua thì không được xét tặng danh hiệu thi đua.

2. Công tác xây dựng kế hoạch,kiểm tra, đánh giá thực hiện phong trào “Văn hoá - Thể thao”.

2.1. Các cấp công đoàn phải xâydựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức tuyên truyền, phát động thi đua,đăng ký thực hiện phong trào “Văn hoá - Thể thao” với các nội dung, hình thứcphù hợp với địa phương, ngành và đơn vị ngay từ đầu năm.

2.2. Công đoàn cơ sở phối hợpvới chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí phong tràothi đua “Văn hoá - Thể thao” hàng năm, đánh giá lựa chọn các tập thể, cá nhântiêu biểu để khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.

2.3. Hàng năm, các cấp công đoànphối hợp với các cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức kiểm tra, đánh giá, xemxét thực hiện phong trào; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ theo chương trìnhphối hợp mà các bên đã ký kết; đánh giá lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểuđể tôn vinh khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

2.4. Ban Tuyên giáo Tổng Liênđoàn có trách nhiệm xem xét tham mưu, phối hợp với Ban Chính sách kinh tế – Xãhội trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khen thưởng cho tập thể, cá nhân cóthành tích trong phong trào “Văn hoá - Thể thao”.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:Theo quy định chung của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4. Số lượng Cờ và Bằng khen hàngnăm

Căn cứ số lượng quy định tặng Cờvà Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho các cơ sở, đơn vị, địa phương, ngành theoquy định tại Thông tri 01/TTr-TLĐ ngày 14/9/2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng, lưu ýđến đặc điểm vùng miền, địa phương và ngành có nhiều công đoàn cơ sở và đôngCNVCLĐ để hướng dẫn cho phù hợp với từng ngành, địa phương và cơ sở.

Trong quá trình thực hiện nếu cóđiều gì vướng mắc, công đoàn các cấp phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn (quaBan Tuyên giáo) để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, Ban TG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hoà Bình