BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2149TM/ĐT
V/v tạm nhập ô tô mới chưa hoàn chỉnh và ô tô đã qua sử dụng để gia công tân trang, sửa chữa.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

.Kính gửi: Công ty sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu (PROSIMEX)

Căn cứ các qui định tại Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ và Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/08/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định trên;

Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/04/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quyết định trên;

Căn cứ Hợp đồng thuê sử dụng nhà xưởng số 02/03/ PROS ngày 02/5/2003 ký giữa Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu (PROSIMEX) - Chi nhánh tại Quảng Ninh và Công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Ninh về việc cho thuê sử dụng nhà xưởng để tân trang, sửa chữa ô tô;

Xét đề nghị của Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu (PROSIMEX) tại văn bản số 110/PROS-NVTH ngày 05/05/2003 về việc chấp thuận cho Chi nhánh của Công ty tại Quảng Ninh tạm nhập ô tô mới chưa hoàn chỉnh và ô tô đã qua sử dụng để gia công tân trang, sửa chữa, và xuất khẩu;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu (PROSIMEX) tạm nhập khẩu ô tô mới chưa hoàn chỉnh và ô tô đã qua sử dụng để gia công tân trang, sửa chữa và xuất khẩu theo hợp đồng số 02-GC/PROS-HK ngày 15/04/2003 ký với Công ty Winer Best International Development., Ltd (Hồng Kông), Số ô tô tạm nhập: 200 (hai trăm) chiếc.

2. Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu có trách nhiệm đăng ký hợp đồng gia công với Hải quan TP. Hải Phòng/ Quảng Ninh để làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng gia công nói trên.

Thời gian thực hiện đến 30/6/2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu