BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 14/TTr-UBNDngày 28 tháng 01 năm 2013 và công văn số 534/UBND-NC ngày 12 tháng 3 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về chế độ phụ cấp khu vực và chế độ phụ cấp đặcbiệt đối với các xã thuộc tỉnh Sơn La; sau khi có ý kiến của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại công văn số 1655/LĐTBXH-LĐTL ngày 15 tháng 5 năm2013, Ủy ban Dân tộc tại công văn số 410/UBDT-VP135 ngày 22 tháng 5 năm 2013 vàBộ Tài chính tại công văn số 6814/BTC-NSNN ngày 29 tháng 5 năm 2013, Bộ Nội vụcó ý kiến như sau:

I. Phụ cấp khu vực:

Nâng từ hệ số 0,5 lên hệ số 0,7 đốivới xã Tạ Khoa thuộc huyện Bắc Yên.

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấpkhu vực nêu trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Đối tượng áp dụng và cáchtính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịchsố 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫnthực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

2. Phụ cấp đặc biệt:

Xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp khôngphải là xã biên giới nên không đủ điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt quyđịnh tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụhướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viênchức và lực lượng vũ trang.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ,đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng