TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 215/GSQL-GQ1
V/v hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Ngày06/02/2013 Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum công văn số 135/HQGLKT-NV đềnghị được hủy tờ khai xuất khẩu số 06/XK /KD/P38P ngày 11/01/2013 của Chi nhánhTổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty XNK cà phê Đắc Hà tại Chi cục Hải quanKon Tum. Lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan và làm thủ tục xuất chuyển cửakhẩu đến ICD Tân cảng Long Bình - Chi cục Hải quan Long Bình Tân (Đồng Nai) đểxuất khẩu, nhưng hàng hóa được gửi vào kho ngoại quan thuộc ICD Tân cảng LongBình và đến nay hàng hóa đã được đưa về kho của doanh nghiệp để tái chế.

Ngày28/02/2013, Cục Giám sát quản lý về hải quan có điện fax đề nghị Cục Hải quantỉnh Đồng Nai; Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum báo cáo cụ thể nội dung vụviệc và sao gửi toàn bộ hồ sơ để làm cơ sở báo cáo lãnh đạo Tổng cục.

Ngày20/3/2013, Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum có công văn số 213/HQGLKT-NV báocáo sao gửi hồ sơ nhưng chỉ có công văn, không có hồ sơ gửi kèm; Cục Hải quantỉnh Đồng Nai chưa có công văn báo cáo.

CụcGiám sát quản lý về hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum, CụcHải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể nội dung vụ việc, sao gửi toàn bộ hồ sơ,chứng từ (có đóng dấu treo), đề xuất hướng xử lý để Cục Giám sát quản lý về hảiquan tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến chỉ đạo.

Báocáo gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày28/3/2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn