BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 215/TCHQ-GSQL
V/v: Chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
Trả lời công văn số 2149/HQĐNg-GSQL ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc xin chủ trương cho phép thành lập kho ngoại quan của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về chủ trương thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 10000 m2 gồm: 4095 m2 kho, 5085 m2 bãi, 15 m2 văn phòng làm việc của hải quan kho tại đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là chủ sở hữu.
2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đà Nẵng căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 63, 64, 65 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập kho ngoại quan để hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập kho ngoại quan, nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập, phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn lực hiện có tại đơn vị Hải quan quản lý kho ngoại quan thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập kho ngoại quan.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Logistics Cảng Đà Nẵng (Đ/c: đường Yết Kiêu, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng);
- Lưu: VT, GSQL (3)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh