THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 215/TTg-KTN
V/v sản phẩm Kho chứa dầu 230.000 m3 được hưởng cơ chế hỗ trợ cơ khí trọng điểm

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 0391/BCT-CNNg ngày 11 tháng 01 năm2010) và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan về kết quả thẩm tra sản phẩm cơkhí trọng điểm Kho chứa dầu của Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu Hàng không,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý sản phẩm cơ khí trọng điểm Kho chứa dầu 230.000 m3thuộc Dựán Kho xăng dầu Hàng không miền Nam do Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu Hàngkhông Miền Nam làm Chủ đầu tư được hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗtrợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơkhí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giaiđoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

2.Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu Hàng không Miền Nam tiếp thu ý kiến của cácBộ, ngành liên quan, hoàn chỉnh dự án đầu tư để sản xuất sản phẩm Kho chứa dầunêu trên theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, cóphương án tài chính khả thi, bảo đảm các điều kiện vay vốn, hoàn vốn để sảnxuất Kho chứa dầu nêu trên theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Công ty CP Kho xăng dầu Hàng không MN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (5) T.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải