VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 215/VPCP-KTN
V/v Dự án nhiệt điện Uông Bí mở rộng 1

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Xét báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 5779/BC /EVN ngày 31 tháng 12 năm 2008) về Dự án nhiệt điện Uông Bí mở rộng 1,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Namkhẩn trương khắc phục các khiếm khuyết, sớm bàn giao đưa nhà máy vào hoạt động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và cácđơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, TKBT
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý