THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2 150/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục Dự án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai, do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Bộ Tài chính;
-
Bộ Tư pháp;
-
Bộ Ngoại giao;
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư (công văn số 7690/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 10 năm 2010) về việc phê duyệtdanh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do WB tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quảnlý rủi ro thiên tai”, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 900.000 USD do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảmnhẹ thiên tai (GFDRR) của Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm thủ tục phê duyệt Dự ántheo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn cần thực hiện các hoạt động theo đúng tiến độ, tránh phải gia hạn Dự án nhiều lần.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục với WB để tiếp nhậnkhoản viện trợ cho Dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
-
VPCP: BTCN, các PCN,các Vụ: TH, KTN, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm