TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2151/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mã số hàng hóa.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Nam Tân
(3/94 Đường Giải Phóng – Nam Định)

Trả lời công văn không số ngày 1/3/2004 của Công ty về việc áp mã số thuế mặt hàng giấy nhập khẩu thuộc tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 03/NK /KD/NĐ ngày 5/1/2004 tại Chi Cục Hải quan Nam Định thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; Trên cơ sở kết quả phân tích số 75 PTN ngày 9/6/2004 của Viện Công nghiệp giấy và Xenlulô thì:

Mặt hàng “giấy đã nhuộm màu toàn bộ, định lượng 74,1 g/m2, dùng để làm giấy đế (nền) cho sản xuất giấy tráng phủ bề mặt” thuộc nhóm 4802, mã số 4802.5590.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Nam Tân biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Cục Hải quan Thanh Hóa (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An