BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2151/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng cầu thủ bóng đá

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước ViệtNam.

Trảlời công văn số 497/KTNN-CNVI ngày 22/5/2014 của Kiểm toán Nhà nước về việcthuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ phí hợp đồng mà cầu thủ bóng đá đượcnhận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm2, Điều 8, Chương II Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

"Thunhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a)Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiềnlương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiềnlương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫntại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b)Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thờiđiểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công làthời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế".

Căncứ hướng dẫn trên đây và theo nội dung nêu tại công văn số 497/KTNN-CNVI củaKiểm toán Nhà nước: Trong năm 2013 Công ty TNHH MTV Vicem Hải Phòng ký Biên bảnthỏa thuận với cầu thủ (người lao động) để mời cầu thủ về thi đấu cho CLB bóngđá của Công ty, mức phí ký hợp đồng cố định tùy theo năng lực từng cầu thủ vớithời gian thi đấu nhất định, ví dụ cầu thủ A là 2.100.000.000 đồng/2 năm, ngoàira trả lương 45.000.000 đồng/tháng thì thu nhập theo Hợp đồng nêu trên gồm thunhập được trả cố định trong 2 năm và khoản thu nhập trả hàng tháng được xácđịnh là thu nhập từ tiền lương, tiền công để tính thuế thu nhập cá nhân theoBiểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Tổng cục Thuếxin trả lời để Kiểm toán Nhà nước biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn