BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2152/TCT-PCCS
V/v: khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 4760/CT-HTr ngày 23/4/2007 của Cục Thuế TP. Hà Nội về trích khấu hao tài sản cố định trên đất mà doanh nghiệp được cho mượn quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các điều kiện sau:

“a- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

b- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty CP Tư vấn và Tổ chức biểu diễn quốc tế PC-SI của ông Đỗ Ngọc Dũng là giám đốc Công ty cho mượn quyền sử dụng đất để xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh thì công trình xây dựng hoàn thành sử dụng cho hoạt động kinh doanh được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu Công ty có đầy đủ các chứng từ sau:

- Hợp đồng xây dựng, quyết toán giá trị công trình xây dựng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn thanh toán ghi tên và mã số thuế của Công ty.

- Công trình được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương