BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2153/LĐTBXH-BHXH
V/v: Giải đáp chế độ nghỉ hưu của công chức

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 575/TĐC-TCCB ngày 28/05/2007 của quý Tổng cục đề nghị giải đáp chế độ nghỉ hưu của công chức. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 người lao động được hưởng lương khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên:

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

- Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Tại Điều 27 Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người có đủ điều kiện quy định tại Điều 26 nêu trên khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Theo quy định tại Tiết c Khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa để hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định trên, một số trường hợp như trong công văn của quý Tổng cục có nêu, nếu làm việc trong điều kiện bình thường thì những công chức có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội và chưa đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ thì chưa đủ điều kiện nghỉ hưu. Việc giám định suy giảm sức khỏe để hưởng lương hưu với mức thấp hơn được thực hiện đối với người lao động có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội và chưa đủ tuổi theo quy định và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để quý Tổng cục biết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Phạm Đỗ Nhật Tân