VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2154/VPCP-KGVX V/v thông tin báo nêu về hiện tượng “thần y” trên mạng xã hội

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Báo Sài Gòn giải phóng điện tử (sggp.org.vn) các ngày từ 22 đến 25 tháng 3 năm 2021 có loạt bài “Loạn thần y” phản ánh: Gần đây, hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội, quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, giới thiệu thực hiện hoạt động khám chữa bệnh không phép. Trên nhiều mạng cũng xuất hiện nhiều nhóm tự xưng “thần y” chữa được nhiều bệnh như yếu sinh lý, hiếm muộn, vô sinh... và cũng chưa có cơ quan chức năng nào xử lý.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ TTTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, TH, TKBT
, CổngTTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp