BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2155 TCT/TTr
V/v sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1508 TCT/TTr ngày 2/5/2003 sao gửi 02 công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc sử dụng tiền thu từ xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên vẫn có một số Cục thuế xin ý kiến về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn mới, Bộ Tài chính đã có công văn số 14353 TC/CSTC ngày 30/12/2002 và công văn số 2492 TC/CSTC ngày 19/3/2003 cho phép tiếp tục thực hiện việc sử dụng một phần tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán tang vật, phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính bị tịch thu để chi mua sắm trang thiết bị, bổ sung kinh phí cho các lực lượng tham gia xử lý vi phạm hành chính. Việc quản lý và sử dụng các khoản tiền được trích phải đúng nội dung và bảo đảm các quy định về quản lý tài chính.

Như vậy, việc sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại 2 văn bản số 14353 TC/CSTC và số số 2492 TC/CSTC nêu trên cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.0

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế