ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH - CỤC THUẾ - SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/HD-LS
Về việc hướng dẫn áp dụng hệ số phân bổ để xác định đơn giá thuê đất đối với nhà, đất nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- Chi cục Thuế quận - huyện.

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuêđất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 1280/HD-LS ngày24/02/2006 của Liên Sở: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyênvà Môi trường về việc hướng dẫn áp dụng Bảng giá các loại đất ban hành kèm theoQuyết định số 227/2005/QĐ-UB ngày 27/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Công văn số 7575/HD-LS ngày07/8/2008 của Liên Sở: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên vàMôi trường về việc hướng dẫn áp dụng Bảng giá các loại đất ban hành kèm theoQuyết định số 144/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Liên Sở: Sở Tài chính - Cục Thuế -Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng hệ số phân bổ để xác định đơn giáthuê đất đối với nhà, đất nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng đối với các trườnghợp đơn giá đất xác định theo Bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thànhphố ban hành hàng năm như sau:

1. Khi xác định số tiền thuêđất phải thu, đề nghị Chi cục Thuế quận - huyện kiểm tra, đối chiếu với hợpđồng thuê đất đơn vị sử dụng đã ký với Sở Tài nguyên và Môi trường, trường hợpmặt bằng có nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng mà đơn giá thuê đất chưa được phânbổ theo diện tích đất thuê của đơn vị thì Chi cục Thuế quận - huyện áp dụng hệsố phân bổ theo từng tầng đã được quy định tại Quyết định ban hành bảng giá đấthàng năm hoặc các văn bản hướng dẫn áp dụng bảng giá đất hàng năm để phân bổđơn giá thuê đất và xác định số tiền thuê đất phải thu theo quy định.

2. Ví dụ về cách phân bổ đơngiá thuê đất đối với mặt bằng có nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng:

Đơn vị ABS thuê tầng trệt và lầu 1của một mặt bằng 06 tầng. Diện tích thuê của tầng trệt là 100m2,diện tích thuê của lầu 1 là 100m2. Sở Tài chính đã xác định đơn giáthuê đất của toàn khu đất như trường hợp sử dụng riêng là 2.500.000 đồng/m2/năm.

Đơn giá thuê đất được phân bổ và sốtiền thuê đất phải thu của đơn vị ABC trong năm 2012 được xác định như sau:

Căn cứ Công văn số 7575/HD-LS ngày07/8/2008 của Liên Sở: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên vàMôi trường về việc hướng dẫn áp dụng Bảng giá đất các loại đất ban hành kèmtheo Quyết định số 144/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của Ủy ban nhân dân thànhphố. Hiện nay vẫn chưa có văn bản khác thay thế Công văn số 7575/HD-LS nên ápdụng hệ số phân bổ cho các tầng sử dụng được quy định tại Công văn số7575/HD-LS để xác định tiền thuê đất trong năm 2012.

2.1. Trường hợp 1: Mặt bằngcó thang máy.

- Hệ số phân bổ cho các tầng đốivới nhà 06 tầng có thang máy (theo Công văn số 7575/HD-LS ):

+ Tầng trệt (tầng 1): 0,4.

+ Lầu 1 (tầng 2): 0,12 (hệ số 0,6phân bổ đều cho các tầng còn lại (0,6/5)).

- Đơn giá thuê đất phân bổ cho tầngtrệt:

2.500.000 đồng/m2/năm x0,4 = 1.000.000 đồng/m2/năm.

- Đơn giá thuê đất phân bổ cho lầu1:

2.500.000 đồng/m2/năm x0,12 = 300.000 đồng/m2/năm.

- Số tiền thuê đất còn phải thu củađơn vị ABC trong năm 2012:

(100m2 x 1.000.000 đồng/m2/năm)+ (100m2 x 300.000 đồng/m2/năm) = 1.300.000 đồng/năm.

2.2. Trường hợp 2: Mặt bằngkhông có thang máy.

- Hệ số phân bổ cho các tầng đốivới nhà 06 tầng không có thang máy (theo Công văn số 7575/HD-LS ):

+ Tầng trệt (tầng 1): 0,4.

+ Lầu 1 (tầng 2): 0,2.

- Đơn giá thuê đất phân bổ cho tầngtrệt:

2.500.000 đồng/m2/năm x0,2 = 500.000 đồng/m2/năm.

- Số tiền thuê đất còn phải thu củađơn vị ABC trong năm 2012:

(100m2 x 1.000.000 đồng/m2/năm)+ (100m2 x 500.000 đồng/m2/năm) = 1.500.000 đồng/năm.

Trên đây là ví dụ cách phân bổ đơngiá thuê đất đối với mặt bằng có nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng để Chi cụcThuế quận - huyện tham khảo khi xác định số tiền thuê đất phải thu của đơn vịthuê đất.

3. Trong quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để LiênSở có hướng dẫn bổ sung phù hợp./.

CỤC THUẾ
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Quang Vinh

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hồng