VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/VPCP-CN
V/v thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Xây dựng, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Ủyban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản số 341/UBND-CN ngày 16/3/2007 và ý kiếncủa các cơ quan liên quan về việc thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn, huyện Yên Bình,tỉnh Yên Bái, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Xí nghiệp côngnghiệp xây dựng số 1, tỉnh Hải Dương thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn, xã Mông Sơn,huyện Yên BÌnh, tỉnh Yên Bái như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tạivăn bản nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét những vấn đề cụ thểliên quan để cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn tại khu vực nêu trên theoquy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam;
- Cục Lâm nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5), 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý