BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------

Số: 2158/TCHQ-GSQL

V/v: Chuyển các container hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái về cảng Tân Cảng thực hiện thủ tục hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1000/HQHCM-NV ngày 19/03/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển container hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái về Tân Cảng thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tránh tình trạng quá tải về hàng hoá chứa trong bãi cảng Cát Lái, đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1000/HQHCM-NV dẫn trên, cho phép được chuyển các container hàng nhập khẩu có cảng đích trên vận đơn và manifest là cảng Cát Lái và có thời gian lưu tại bãi cảng Cát Lai trên 20 ngày về cảng Tân Cảng thực hiện thủ tục hải quan từ ngày 15/04/2010 đến hết tháng 5/2010.

Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các biện pháp giám sát chặt chẽ việc vận chuyển hàng hoá giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng, đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong của hãng tàu.

Sau khi thực hiện hết tháng 5/2010, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát Quản lý).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường