BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2158/TCT-TNCN
V/v: Thủ tục đăng ký MST thuế TNCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành Phố Hà Nội
- Văn Phòng Đd Công Ty Uti Wordwide Tại Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được “Đơn đề nghị” số 0501/CV-07 ngày 04/5/2007 của Văn phòng Đại diện Công ty UTI WORLDWIDE tại Hà Nội (Địa chỉ: Số 84 Triệu Việt Vương - Tầng 5A – P. Bùi Thị Xuân – Q. Hai Bà Trưng – HN), nêu vướng mắc trong việc đăng ký mã số nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) của ông Nguyễn Anh Hào là Trưởng Đại diện của VPĐD Công ty UTI WORLDWIDE. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty UTI WORLDWIDE được cấp Giấy phép thành lập VPĐD thương nhân nước người tại Hà Nội. Theo Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế và Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg nói trên thì VPĐD Công ty UTI WORLDWIDE sẽ được Cục thuế thành phố Hà Nội cấp mã số thuế cho Văn phòng và mã số thuế cho các cá nhân thuộc Văn phòng. Tuy nhiên, do Cục thuế thành phố Hà Nội chưa làm tốt việc hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu đăng ký thuế nên Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 05-ĐK-TCT) của ông Hào chưa rõ ràng, dẫn tới việc Cục thuế thành phố Hà Nội không cấp mã số thuế cho ông Hào gây khó khăn cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội liên hệ với VPĐD Công ty UTI WORLDWIDE tại Hà Nội để hướng dẫn Văn phòng kê khai các chỉ tiêu đăng ký thuế và thực hiện cấp mã số thuế kịp thời cho VPĐD Công ty UTI WORLDWIDE và các cá nhân thuộc Văn phòng (trong đó có ông Hào) tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Anh Hào;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Cúc