BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2158 TM/TCCB
V/v thành lập Công ty Cổ phần

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam có tờ trình số 0511/XD-HĐQT ngày 10/4/2003 về việc “Thành lập Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex”, Bộ Thương mại có ý như sau:

1. Bộ Thương mại đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 1718/TM-TCCB ngày 23/4/2003 về việc thành lập Công ty cổ phân tin học viễn thông Petrolimex và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép: Thay thế việc cổ phần hoá Trung tâm tin học và tự động hoá Petrolimex bằng việc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam góp vốn thành lập Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex (văn bản số 589/CP-ĐMDN ngày 8/5/2003). Bộ Thương mại yêu cầu Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam hoàn chỉnh hồ sơ và đăng ký việc thành lập Công ty cổ phần trên tại Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội theo đúng điều 12 của Luật Doanh nghiệp.

2. Tổng công ty thực hiện việc quản lý phần vốn của nhà nước tại Công ty cổ phần trên theo đúng các quy định (tại điều 7, 8, 9 và 10) của Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 6/12/2000 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác.

3. Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam có trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho CBCNV Trung tâm tin học và tự động hoá Petrolimex (PJAC) theo đúng tinh thần Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trước khi thành lập Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex.

Bộ yêu cầu Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam tổ chức thực hiện các vấn đề trên theo đúng các quy định của nhà nước./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính