VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2158/VPCP-KTN
V/v triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (văn bản số 715/NHPT-VP ngày 24 tháng 3 năm 2009) về việc triển khai Dự án đường ô tô caotốc Hà Nội - Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng,Hải Dương và Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết nhanh, kịp thờicác vướng mắc đối với việc giải phóng mặt bằng: đồng thời có biện pháp tạo điềukiện trong việc sử dụng hệ thống đường tại địa phương để phục vụ thi công Dự ánđường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

- Việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh HưngYên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, thực hiện theođúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1584/TTg-KTN ngày 23 tháng9 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng