BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 21584/QLD-CL
V/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 16)

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Sở Y tế các tnh,thành ph trực thuộc Trung ương

Triển khai Thông tư liên tịch số 01/ 2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế -Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốctrong các cơ sở y tế;

Tiếp theo công văn số 20215/QLD-CL ngày 27/12/2012 của CụcQuản lý dược về việc hướng dẫn công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩnPIC/S - GMP và EU - GMR,

Cục Quản lý dượcthông báo:

1. Công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU - GMP (Đợt 16).

2. Rút tên ra khỏi danh sách cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU- GMP đối với các cơ sở sản xuất đạttiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đối với các cơ sở sản xuất đã hết hiệu lực GMP quá 03 tháng (Giấy chứng nhậnGMP có hết hiệu lực kể từ ngày 24/09/2013 trở về trước), và cho tới thời điểmhiện tại (24/12/2013) chưa tiến hành nộp lại giấy chứng nhận mới.

3. Danh sách cập nhật cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược - Địachỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc).

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu tráchnhiệm thông báo thông tin trên với các cơ sở y tế trên địa bàn để các cơ s thực hiện công tác đấu thu thuốc theo đúng quy định.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Website Cục Quản lý dược;
- Lưu: VT, CL (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng