BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2159/TCT-PCCS
V/v: Xác định ngành nghề kinh doanh

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHHthương mại - dịch vụ Hoa Mai

Trả lời công văn số 10/06/CV-HC ngày 9/5/2006 của Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Hoa Mai về việc xác định ngành nghề kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ nguyên tắc phân ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 143/TCTK-PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân và Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT /BKH-TCTK ngày 10/11/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh thì hoạt động chế biến cung cấp suất ăn công nghiệp mà Công ty đang thực hiện thuộc ngành dịch vụ.

Vì vậy, Công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN áp dụng đối với ngành nghề sản xuất hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Hoa Mai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương