TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 187/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 347/HQQN-GSQLngày 17/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phản ánh vướng mắc khi thựchiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Về việc ban hành danh mục hànghóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấyphép và thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ, cơ quan ngang Bộ: Trong thời gianvừa qua, để phục vụ công tác chuẩn hóa danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lýchuyên ngành và kịp thời thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên Tổngcục Hải quan đã báo cáo và trình Bộ Tài chính có công văn số 18100/BTC-TCHQngày 27/12/2013 đề nghị các Bộ ngành sớm thực hiện rà soát, công bố Danh mụchàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP .

2. Về cửa khẩu tạm nhập, tái xuấthàng hóa: Hiện nay trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định cụthể về “điểm thông quan”, do vậy, tại ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị địnhthay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 về Quy chế cửa khẩu biêngiới đất liền, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ có ý kiến với Bộ Quốc Phòng (đơnvị chủ trì) tại Phiếu lấy ý kiến thành phủ về việc làm rõ khái niệm “điểm thôngquan” hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Trong thời gian chưa ban hành Nghịđịnh thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnhQuảng Ninh thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT .

3. Về thời hạn hàng hóa kinh doanhtạm nhập tái xuất lưu giữ tại Việt Nam: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninhthực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 187/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chínhphủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải