TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 216/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trảlời công văn số 0225/HQBRVT-GSQL ngày 18/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu báo cáo vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên vàMôi trường, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1.Ngày 06/02/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 441/BTNMT-TCMT gửiHiệp hội thép Việt Nam, Tổng công ty thép Việt Nam và Công ty cổ phần thépPOMINA2 về việc giải đáp một số vướng mắc về thực hiện Thông tư liên tịch số34/2012/TTLT-BCT-BTNMT Theo đó, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉđịnh Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) là đơn vị cóđủ điều kiện, năng lực để giám định phế liệu nhập khẩu.

2.Liên quan đến quy định về Hội đồng thẩm định chuyên ngành theo Thông tư liêntịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tàinguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1266/TCHQ-GSQL ngày13/3/2013 hướng dẫn cụ thể.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàubiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn