BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/TCHQ-GSQL
V/v trả lời một số vướng mắc về thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn các số 4644/HQHCM-GSQL ngày 25/12/2013, số 4734/HQHCM-GSQL ngày 31/12/2013 và số 09/HQHCM-GSQL ngày 02/01/2014 của đơn vị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về giám sát lấy mẫu hàng hóakiểm tra chuyên ngành; Tổng cục Hải quan thống nhất với nội dung hướng dẫn tạicông văn số 4644/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan TP.HCM. Trường hợp cơ quan kiểmtra chuyên ngành tiếp nhận trách nhiệm giám sát hàng hóa (có quy chế phối hợp,có biên bản bàn giao) thì cơ quan hải quan không giám sát lấy mẫu hàng hóa.

Riêng đối với trường hợp hàng hóađược đưa về bảo quản chịu sự giám sát hải quan thì cơ quan hải quan có tráchnhiệm giám sát khi lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành, sau đó niêm phong lại theođúng quy định tại điểm b.2.2 khoản 2 Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của BộTài chính.

2. Về phối hợp thực hiện Thông tưsố 28/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Công Thương: Căn cứ quy định tại khoản1 Điều 27 Luật An toàn thực phẩm và Thông tư số 28/2013/TT-BCT của Bộ CôngThương thì cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp khi làm thủ tục hải quannhư sau:

- Khi có giấy đăng ký kiểm tra antoàn thực phẩm, có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho phép đưa hàng về bảoquản, thì làm thủ tục hải quan, cho chủ hàng đưa hàng về bảo quản theo quy địnhtại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Khi có thông báo kết quả kiểm trathực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu thì thông quan hàng hóa.

3. Về xác nhận trên hệ thống thôngquan điện tử đối với lô hàng phải bảo quản tại cửa khẩu chờ kết quả kiểm trachuyên ngành: Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của đơn vị, đối với lôhàng trên thì tạm thời xác nhận lô hàng thuộc diện "đưa về bảo quản"và tại ô ghi chép khác ghi "hàng để tại cửa khẩu chờ kết quả kiểm trachuyên ngành".

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan TP.HCM biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (P1).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh