BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 216/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Kiến Vương.
(Đ/C: Lô 22 đường số 7, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4214/CV-KV ngày20/11/2014 của Công ty TNHH Kiến Vương về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự ánđầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mớicông nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bànưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệpnằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trựcthuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộctỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọnhưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời giancòn lại (nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phầnthu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suấtưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mớitrên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanhnghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt độngcho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bànưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phảiđáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự ánđầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầutư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy địnhcủa Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mởrộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặcbiệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP .

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêmđạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăngthêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuậttrước khi đầu tư ban đầu.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theodiện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạchtoán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhậptăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộngxác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụngcho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoảnnày được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinhdoanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kểtừ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế,giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu”.

Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộptrong bốn năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy địnhtại Khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dựán đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quậnnội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khucông nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh). Trường hợp Khucông nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việcxác định ưu đãi thuế đối với Khu công nghiệp căn cứ vào địa bàn có phần diệntích Khu công nghiệp lớn hơn.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy địnhtại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị địnhnày (nếu có)”.

Tại Khoản 3 Điều 23 Thông tư số78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộngtrước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sảnxuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mởrộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy địnhcủa Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khucông nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thịloại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trênđịa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướngdẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công tyTNHH Kiến Vương thành lập năm 2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh có thực hiện dự ánđầu tư mở rộng tại Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh trước thời điểmngày 1/1/2014 và thực hiện sản xuất kinh doanh từ tháng 10/2014, nếu dự án nêutrên đáp ứng các tiêu chí xác định đầu tư mở rộng quy định tại Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Công ty được hưởng ưu đãithuế TNDN đối với thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng như sau: Áp dụngthời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộngmang lại bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mớitrên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (không được hưởngmức thuế suất ưu đãi).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh và Công ty TNHH Kiến Vương biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn